ZÁSADY EKOLOGICKY ŠETRNÉHO HOSPODAŘENÍ V SOCIÁLNÍM PODNIKU

 „BODY FOOD – restaurace moderního životního stylu“

Zásady šetrného hospodaření sociálního podniku vycházejí z definice udržitelného rozvoje společnosti: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj společnosti, který umožní naplnit potřeby současné generace, aniž by snížil možnosti budoucích generací naplňovat jejich potřeby.“

Sociální podnik využívá a do budoucna bude nadále využívat ke svým hlavním činnostem moderní gastro technologie, jejichž využívání má za důsledek nižší zatěžování životního prostředí.

Spotřeba energií je jedním z hlavních sledovaných ukazatelů šetrného hospodaření se zdroji v sociálním podniku. Spotřeba je pravidelně sledována a vyhodnocována. Zaměstnanci podniku jsou vedeni k šetrnému hospodaření s energetickými zdroji.

V podniku jsou používány zářivky s optimální spotřebou elektrické energie, napájení gastro zařízení odpovídá potřebám energie pro daný výkon.

Spotřeba surovin je pečlivě plánována. Suroviny se nakupují či objednávají až na základě předem stanoveného množství, nanormovaného dle plánovaného počtu porcí na další týden. Nedochází tedy k žádným přebytkům a zbytečnému vyhazování, vše je začerstva zpracováno. Suroviny tvoří z hlavní části maso, luštěniny, zelenina, obiloviny a mléčné výrobky, se kterými se dále pracuje s maximálně efektivním využitím tak, aby nedocházelo k vytváření přebytečného odpadu. Nejnutnější vzniklý odpad je dále svážen firmou ASA. Bio odpad ze surovin a neprodaných pokrmů skladujeme a v pravidelném intervalu je sváží firma EKO-PF s.r.o. biologická likvidace odpadů.

Nákupem lokálních potravin podporujeme „naše“ zemědělce a zpracovatele a snažíme se zásadně zkracovat dopravní vzdálenost. Totéž platí pro sezónní potraviny.

Vždy dbáme na to, aby nakupované suroviny byly zabalené jen v takových baleních, které vyhovují hygienickým požadavkům, ale neprodukují nezbytně další odpad. Zeleninu a ovoce odebíráme od místního dodavatele nezabalenou. Současně motivujeme zákazníky k využívání vlastních gastronádob a termohrnků.

Obalový materiál pro expedování je primárně opakovaně použitelný termo jídlo nosič, ve kterém si zákazník může odnést pokrm a ve kterém zákazníkům pokrmy opakovaně vozíme vlastním rozvozem. Dále používáme na export bio rozložitelné menu boxy a polévkové krabičky. V repertoáru obalových materiálů máme i standardní dvoudílné menu boxy vyrobené z pěnového polystyrenu, jejichž použití chceme do budoucna omezovat a do roku 2020 je plně nahradit bio rozložitelnými materiály.

Již v současnosti nepoužíváme žádné plastové příbory, slámky, krabičky, kelímky.

Rozvoz jídel zákazníkům je plánován s ohledem na ekonomické využití pohonných hmot tak, aby byla zvolená trasa vždy nejkratší bez ohledu na pořadí zaznamenaných objednávek. Vzhledem k tomu, že většina zákazníků vyžaduje rozvoz ve vnitřním městě České Budějovice, plánujeme do konce roku 2020 nákup elektromobilu.

Sociální podnik Body Food je pracovištěm, na kterém se třídí odpad podle komodit: plast, papír, sklo a ostatní směsný odpad. Odpad je dále předáván do systému zpracování a využití druhotných surovin. V případě potřeby svážíme uvedené suroviny do sběrného dvora.

Zaměstnanci sociálního podniku jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování ve všech jeho hlediscích. Zaměstnanci, kteří vykonávají své pracovní činnosti mimo provozovnu sociálního podniku, dodržují zásady ekologicky šetrného chování minimálně v rozsahu šetrného chování k životnímu prostředí, k přírodě, nevyhazují žádný odpad mimo určená místa.

\"\"