Kromě toho, že v naší jídelně vaříme podle zásad racionální výživy, zaměstnáváme zde také osoby znevýhodněné na trhu práce.

V rámci projektu BODYFOOD, restaurace moderního životního stylu, který byl podpořen v rámci výzvy č. 67  Operačního programu zaměstnanost, bude v provozu vyčleněno šest pracovních pozic pro  osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Cílem projektu je vytvořit ekonomicky stabilní a finančně soběstačný provoz poskytující partnerské, respektující a motivující pracovní prostředí nabízející stabilní pracovní uplatnění v maximální flexibilitě a kvalifikační i osobní růst osobám dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se potýkají s harmonizací pracovního a rodinného života.

Pokud jste v evidenci ÚP déle než jeden rok ( popřípadě 12 měsíců v součtu za poslední dva roky) a chtěli byste u nás pracovat,  kontaktujte nás na emailu info@bodyfood.cz nebo na telefon +420774166071. 

Sociální princip

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech stanoven závazek zaměstnávat alespoň 31% zaměstnanců z řad osob znevýhodněných na trhu práce – osob se zdravotním postižením a osob dlouhodobě nezaměstnaných. Jedním za základních principů společnosti je podpora těchto osob v rámci pracovní rehabilitace, začlenění na trh práce a posílení sociální soudržnosti. Podporujeme rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace. Klademe důraz na důkladné zaškolení a následné doplňování kvalifikace zaměstnanců a jejich další osobní a odborný růst s ohledem na jejich specifické potřeby.

Enviromentální princip

Naše společnost se řídí zásadami environmentálně šetrného podnikání a tyto zásady uplatňujeme v praxi. Při nákupu surovin je vždy brán v úvahu jejich původ a zda byla jejich produkce zajištěna s ohledem na životní prostředí. Samozřejmostí je maximálně šetrný provoz a minimalizace odpadu při vlastní činnosti.


Ekonomický princip

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech stanoven minimální 51% podíl ze zisku, který musí být reinvestován do rozvoje sociální podniku a naplňování společensky prospěšných cílů. Smyslem společnosti je vykonávat soustavnou ekonomickou činnost v daných předmětech podnikání, udržet vytvořená pracovní místa a kvalitou nabízených služeb a produktů předcházet ekonomickým rizikům. Tržby z prodeje výrobků a služeb budou tvořit minimálně 30% z celkových výnosů podniku.

Veřejně prospěšný cíl

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech definován cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a to osob se zdravotním postižením a osob dlouhodobě nezaměstnaných.

Místní prospěch

Vycházíme ze znalosti místní komunity a snažíme uspokojovat lokální poptávku a ty potřeby, které dosud nebyly uspokojovány v dostatečné míře, kvalitě nebo finanční přiměřenosti.  Při své činnosti využíváme přednostně místní lidské zdroje a místní dodavatele. Spolupracujeme s orgány místní správy a samosprávy, místními organizacemi a zájmovými skupinami, které se zabývají péčí o sociálně znevýhodněné osoby.